Loading...

Disclaimer en privacybeleid

Legal disclaimer

Welkom op de website van Retail Estates nv, Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-1740 Ternat - Industrielaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en met BTW nummer 434 797 847.

Retail Estates nv besteedt veel zorg aan de creatie van deze website die enkel voor informatieve doeleinden kan worden gebruikt. Retail Estates nv zorgt ervoor dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. De gebruiker is er echter van bewust dat er fouten of vergissingen kunnen voorkomen en dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan tevoren op de hoogte werd gebracht. Retail Estates nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het foutief gebruik van de informatie door de gebruiker.

Neem geen enkele beslissing uitsluitend op basis van de informatie die werd genomen via deze website. Neem altijd persoonlijk contact op zodat wij u rechtstreeks volledige informatie en begeleidend advies kunnen verschaffen.

Retail Estates nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van deze website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Het is mogelijk dat Retail Estates nv hyperlinks maakt naar andere sites die interessant kunnen zijn voor de gebruiker. Retail Estates nv kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze sites, noch voor de inhoud hiervan. De gebruikers leggen op eigen risico verbinding met deze sites.

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site en met name over de foto’s, teksten, logo’s en handelsnamen zijn voorbehouden. Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Ieder geschil verbonden met of ontstaan door het gebruik van deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Ingeval van een geschil is enkel de rechtbank van Brussel bevoegd.

Beleid inzake online privacy

Retail Estates NV (hierna “wij”, “we” of “Retail Estates” genaamd) verbindt zich ertoe om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen en te respecteren.

Dit beleid vormt de basis voor de manier waarop wij alle gegevens zullen verwerken die wij over u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Gelieve de onderstaande tekst zorgvuldig te lezen met het oog op een goed begrip van onze visie en onze praktijken op het vlak van uw gegevens en de manier waarop we die gegevens zullen gebruiken. Als u naar www.retailestates.com gaat, accepteert en aanvaardt u de praktijken die in dit Privacybeleid beschreven staan.

Ons Privacybeleid omvat de volgende punten:

 • Gegevens die we over u verzamelen
 • Cookies
 • Gebruik dat gemaakt wordt van uw gegevens
 • Openbaarmaking van uw gegevens
 • Doorgifte van uw gegevens
 • Uw rechten
 • Beveiliging van de verzamelde gegevens
 • Bewaring van uw gegevens
 • Externe websites/apps
 • Akkoord i.v.m. het verzamelen en gebruiken van uw gegevens – veranderingen aan ons Privacybeleid
 • Identiteit van de Verwerkingsverantwoordelijke – contactgegevens

1. Gegevens die we over u verzamelen

We zullen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Gegevens die u aan ons verstrekt. Dat zijn gegevens over u die u aan ons verstrekt door het invullen van formulieren op www.retailestates.com (hierna onze “website” genaamd) of door een communicatie met ons per telefoon, per e-mail of via een ander kanaal. Dit omvat gegevens die u ons verstrekt, wanneer u een online contactformulier invult, wanneer u ons informatie geeft met het oog op het downloaden van de informatiefiche voor een eigendom, enz. Tot de gegevens die u ons verstrekt, behoren onder andere naam, emailadres en IP adres.
 • Gegevens die we over u verzamelen. Bij elk van uw bezoeken aan onze website zullen we de volgende gegevens op geautomatiseerde wijze verzamelen: technische gegevens met inbegrip van het IP-adres (Internet Protocol) dat werd gebruikt om uw computer te verbinden met het internet, de tijdzone, etc., gegevens over uw bezoek met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL), de klikvolgorde naar, op en vanuit onze website (inclusief datum en tijdstip), de producten/diensten die u bekeken of opgezocht heeft, responstijden van de pagina, downloadfouten, lengte van het bezoek aan bepaalde pagina’s, gegevens over de interactie met de pagina (zoals het scrollen, de kliks en de mouse-overs), methodes die gebruikt worden om de pagina te verlaten, en alle telefoonnummers die gebruikt worden om te bellen met onze klantendienst.
 • Videobeelden die we verzamelen op onze retailparken. In onze retailparken kunnen camera’s gebruikt worden om videobeelden te verzamelen van uw voertuig en uzelf. Op de retailparken waar videobeelden worden verzameld, staat dit op het betrokken retailpark aangegeven door middel van de vereiste pictogrammen.

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze website surft en het stelt ons ook in staat om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde gegevens over de cookies die we gebruiken, en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie ons Cookiebeleid.

3. Gebruik dat gemaakt wordt van uw gegevens

We gebruiken de gegevens die we over u hebben, op de volgende manieren:

 • o Gegevens die u ons verstrekt. We zullen deze gegevens gebruiken om: onze verplichtingen na te komen die resulteren uit alle overeenkomsten die wij met u gesloten hebben, en om u de gegevens en diensten te verstrekken die u aan ons vraagt; te garanderen dat de inhoud van onze website op de voor u en uw computer/toestel meest effectieve wijze wordt gepresenteerd.
 • Gegevens die we over u verzamelen. We zullen deze gegevens gebruiken: om onze website te beheren met het oog op de interne werking, inclusief het oplossen van problemen, de analyse van gegevens, tests, onderzoek, statistische doeleinden en enquêtes; om onze website te verbeteren om te garanderen dat de inhoud op de voor u en uw computer/toestel meest effectieve manier gepresenteerd wordt; om de effectiviteit van de advertising die we aan u en aan anderen leveren, te meten of te begrijpen.
 • Videobeelden die we verzamelen via de camera’s op onze retailparken. We zullen deze gegevens gebruiken: om voertuigen te tellen met het oog op het vergelijken van retailparken en de impact te gerijpen en meten van bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, marketingacties, etc., om de veiligheid, de algemene controle en het onderhoud van de retailparken te verzekeren.

4. Wettelijke grondslag

Uw gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Als dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze legitieme belangen, voor zover uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen dan die belangen, zullen we uw gegevens gebruiken om uw voorkeuren te kennen, ons productaanbod beter te kunnen personaliseren, fraude te voorkomen en onze website te beveiligen.
 • Indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u, bv. een huurcontract.
 • Indien u hiermee akkoord bent gegaan, bv. als u vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, mogen we uw e-mailadres gebruiken om u marketingberichten of persmededelingen te sturen.

5. Mededeling van uw gegevens

U gaat ermee akkoord dat we het recht hebben om uw gegevens te delen met de door ons geselecteerde derde partijen:

 • onze vestigingen / andere entiteiten binnen de Groep Retail Estates
 • onze leveranciers van aan IT gerelateerde diensten, bv. SAP, ...
 • onze leveranciers van aan marketing gerelateerde diensten, bv. Meltwater, ...
 • dienstverleners op het vlak van analytics en zoekmotoren die ons assisteren bij het verbeteren en optimaliseren van onze website, bv. Google Analytics, ...

We zullen uw gegevens ook aan derden bekendmaken:

 • indien we een business of activa verkopen of kopen, waarbij we uw gegevens aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke business of activa zullen meedelen
 • indien de firma Retail Estates of nagenoeg al haar activa overgenomen worden door een derde, waarbij de klantgegevens van het Bedrijf één van de overgedragen activa kan zijn
 • indien we ertoe verplicht zijn om uw gegevens bekend te maken of te delen teneinde een wettelijke verplichting na te komen of teneinde de rechten, eigendom of veiligheid van Retail Estates, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat ook de uitwisseling van gegevens met overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie), bijvoorbeeld bij een incident met cyberveiligheid
 • indien dat passend is om één van de doeleinden te verwezenlijken die zijn uiteengezet in punt 3 van dit Privacybeleid

6. Doorgifte van uw gegevens

We mogen uw gegevens aan een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doorgeven indien dit adequaat is (i) om één van de doeleinden te bereiken, die uiteengezet zijn in punt 3 en/of (ii) om uw gegevens mee te delen aan een derde in overeenstemming met punt 4 van dit Privacybeleid.

Als uw gegevens doorgegeven worden buiten de EER, zullen we erop toezien dat uw gegevens beschermd worden met behulp van de volgende beveiligingsmechanismen:

 • de wetten van het land waarnaar uw gegevens doorgegeven worden, garanderen een passend niveau van gegevensbescherming (artikel 45 AVG)

Indien u meer gegevens wenst te ontvangen over de doorgifte van uw gegevens en/of de beveiligingsmechanismen die zijn ingevoerd (inclusief de manier waarop u een kopie hiervan kan ontvangen), kan u contact met ons opnemen via de contactgegevens die u hieronder in punt 12 vindt.

7. Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u bewaren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet:

 • u heeft recht op toegang tot de gegevens die wij over u bewaren - dit is omdat wij willen dat u op de hoogte bent van de gegevens die wij over u hebben, en om u in staat te stellen na te gaan of wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming
 • u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om een verder gebruik van uw gegevens te blokkeren of stop te zetten. Wanneer de verwerking op die manier beperkt is, kunnen wij uw gegevens nog wel opslaan, maar niet meer gebruiken
 • indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om de verbetering van uw gegevens te vragen
 • u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht te vragen dat uw gegevens uit onze systemen gewist of verwijderd worden
 • u heeft het recht bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw gegevens behandelen of verwerken
 • als onze verwerking van uw persoonsgegevens specifiek is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dit omvat onder andere uw recht om uw toestemming in te trekken voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing
 • u heeft het recht om uw gegevens onder bepaalde omstandigheden van ons te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, zodat u deze gegevens voor eigen doeleinden kunt hergebruiken voor verschillende diensten. Bijvoorbeeld: als u met een andere serviceprovider wilt werken, kunt u uw gegevens eenvoudig en veilig naar deze nieuwe serviceprovider overplaatsen

U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder verwerking ten behoeve van direct marketing.

Merk echter op dat het kan gebeuren dat we bepaalde gegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld voor wettelijke of administratieve doeleinden (bijv. het bijhouden van een boekhouding).

Stuur ons voor alle hierboven vermelde verzoeken een e-mail met "verzoek i.v.m. privacy van gegevens" in de onderwerpregel en voeg een kopie van uw identiteitskaart of een ander bewijs van uw identiteit (bijv. rijbewijs) bij. Zo helpt u ons om te voorkomen dat er onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens, deze wijzigen of verwijderen. Wij zullen uw verzoek zo snel als praktisch mogelijk is beantwoorden. Als we (na ontvangst van uw verzoek) meer dan een maand tijd nodig zullen hebben om op uw verzoek te reageren, komen we naar u terug en laten u dat weten.

8. Veiligheid van de verzamelde gegevens

We hebben in onze website een aantal veiligheidskenmerken ingevoerd om een ongeoorloofde vrijgave van of toegang tot verzamelde en/of ontvangen gegevens te verhinderen. We hebben ons ingespannen om een veilige en betrouwbare website voor u te creëren, maar merk op dat we de vertrouwelijkheid van alle communicatie of materiaal dat door of naar ons of een andere partij verstuurd wordt via onze website niet kunnen garanderen. We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid van gegevens die verstuurd worden met deze methodes.

Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden bewaard op veilige servers.

Videobeelden kunnen slechts bekeken worden door een beperkt aantal toegewijde medewerkers, die alleen toegang tot deze videobeelden krijgen en live streaming kunnen bekijken (met het oog op het vermijden van een misdrijf, schade of overlast) via een link op het internet, die is beveiligd door een gebruikersnaam en een wachtwoord.

9. Bewaring van uw gegevens

De gegevens die wij over u hebben, worden bewaard op een manier die strookt met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw gegevens zullen in geen geval langer bewaard worden dan nodig is om de in dit Privacybeleid genoemde doelen te bereiken.

In het bijzonder zullen we:

 • uw gegevens over uw online opzoeking slechts zolang bewaren als nodig is om u de gevraagde gegevens te bezorgen
 • de informatie verschaft in het kader van informatiefiches over eigendommen voor een periode van 2 jaar
 • videobeelden verzameld via de camera’s op onze retailparken voor een periode van 30 dagen

tenzij:

 • de verwerking van uw gegevens vereist is in verband met elk actueel of mogelijk geschil (wij hebben deze gegevens bijvoorbeeld nodig om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren tot het einde van een dergelijk geschil, en/of
 • de bewaring voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan enige wettelijke of reglementaire verplichting (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren zo lang als vereist door die verplichting

10. Externe websites

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites en/of applicaties van onze partnernetwerken, adverteerders en filialen. Voor zover er hyperlinks of banneradvertenties met hyperlinks worden gebruikt om toegang te krijgen tot websites en/of toepassingen van derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites en/of toepassingen van derden niet door ons worden gecontroleerd en hun eigen privacybeleid hebben. Daarom zijn zij niet onderworpen aan dit Privacybeleid en aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u gegevens naar deze websites en/of applicaties stuurt.

11. Overeenkomst over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens – veranderingen aan ons Privacybeleid

Door deze website te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Privacybeleid heeft gelezen en dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals hierboven uiteengezet.

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons Privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of het privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd. Als u deze website blijft gebruiken na het bekendmaken van wijzigingen in dit Privacybeleid, betekent dit dat u die wijzigingen accepteert. Dit Privacybeleid is het laatst bijgewerkt op 14 februari 2020.

12. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke –contactgegevens

De uit hoofde van dit Privacybeleid aangestelde Verwerkingsverantwoordelijke is de firma Retail Estates NV met ondernemingsnummer BE0434.797.847 en maatschappelijke zetel te Industrielaan 6 – 1740 Ternat.

Vragen, commentaren en verzoeken over het Privacybeleid moeten gericht worden tot privacy@retailestates.com of Retail Estates NV – Data Protection - Industrielaan 6 – 1740 Ternat.