Loading...

Algemene verkoopsvoorwaarden

Prestaties geleverd in het kader van een huur/leasingovereenkomst

 1. Tenzij er voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders bedongen wordt, worden de contractuele verplichtingen van de partijen geregeld door de clausules in de huur/leasingovereenkomsten en aanvullend door de clausules in de algemene voorwaarden , welke met de klant werden afgesloten, en dit met uitsluiting van alle algemene voorwaarden die een klant haar zou willen opleggen, tenzij deze uitdrukkelijk aanvaard zijn.
 2. Bestellingen. De dienstverlening zal bepaald worden door de huurovereenkomst en/of de bijkomende afspraken welke in uitvoering hiervan schriftelijk overeengekomen werden.
 3. De klant dient op zijn kosten alle informatie, materieel en stukken te verstrekken die nodige zijn om de verlangde diensten te verlenen.

Occasionele prestaties geleverd buiten het kader van een huurovereenkomst/leasingovereenkomst

 1. Andere bestellingen buiten de contractuele sfeer met betrekking tot diverse prestaties of levering van goederen gelden slechts als zij schriftelijk zijn gedaan en zijn aanvaard. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.
 2. Elke annulering van een bestelling dient steeds schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding. Ingeval van annulering is er een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de prijs van de bestelling verschuldigd.
 3. De uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, aangezien deze afhankelijk zijn van de naleving van de verplichtingen van de klant.

Algemene bepalingen geldend voor alle prestaties

 1. Door bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden.
 2. Klachten in verband met gefactureerde prestaties zijn slechts ontvankelijk, indien zij binnen de tien werkdagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven worden meegedeeld aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Na deze termijn wordt de factuur als definitief aanvaard beschouwd, wat de mogelijkheid tot latere klachten uitsluit. De eenvoudige terugzending van de factuur en/of van de geleverde goederen volstaat niet als protest.
 3. Alle facturen voor levering van diensten en/of goederen zijn contact betaalbaar in euro op onze maatschappelijke zetel of door overschrijving op de op de factuur vermelde rekening, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.
 4. Ingeval van niet-betaling of niet-tijdige betaling op de vervaldag van de factuur zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 1% interest per maand en een vaste vergoeding voor vertraging van 10% van de verschuldigde facturen met een minimum van €50, onverminderd alle andere mogelijke schadevergoeding.
 5. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd.
 6. Laattijdige betaling van één factuur heeft voor gevolg dat alle facturen, ook al was daarvoor een betalingstermijn verleend, onmiddellijk opeisbaar worden.
 7. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd en de Belgische wetgeving is steeds van toepassing, ongeacht de nationaliteit van de medecontractant en ongeacht de plaats waar de goederen en/of prestaties worden geleverd.
 8. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.